Pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu organizēšana un vērtēšana
07.04 2021

Pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu organizēšana un vērtēšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Latvijas Nacionālā kultūras centra sagatavoto informāciju izglītības iestādēm „Par 2020./2021. mācību gada noslēguma plānošanu” un pamatojoties uz Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 07.04.2021. rīkojumu Nr.8

izglītojamiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē, pārcelšanas ieskaites un eksāmeni tiks organizēti šādā kārtībā:

1. Noslēguma vērtējumu (semestra, gada) pedagogs izliek, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu.

2. Pārcelšanas eksāmens specialitātē (klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, sitaminstrumentu spēle, dziedāšana) tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu specialitātes pedagogam. Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

3. Mūzikas teorētiskajos priekšmetos (mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra) pārbaudes darbs tiek organizēts attālināti, pedagogam izstrādājot pārbaudes darbu, nosūtot to izglītojamajam E-klasē un nosakot konkrētu izpildes laiku. Pārbaudes darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.

4. Pārējos mācību priekšmetos, vērtējums tiek izlikts bez mācību gada noslēguma pārbaudījuma, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu, vērtējot ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

  • kolektīvā muzicēšana - pūtēju orķestris, lauku kapela, kamerorķestris, flautu ansamblis, saksofonu ansamblis, akordeonistu ansamblis, klavieru ansamblis;
  • klavieres / vispārējās klavieres (kora klase, stīgu instrumentu spēle, akordeona spēle, pūšaminstr./sitaminstr. spēle);
  • ansamblis / koris (kora klase).

5. Pamatojoties uz iekšējo normatīvā dokumenta “Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji, izglītojamo pārcelšanas nākamajā klasē un izglītojamo atskaitīšanas kārtība” (apstiprināts ar 14.03.2019. rīkojumu Nr.4-s) 16.punktu “Pamatojoties uz izciliem sasniegumiem Valsts, Starptautiskajos un reģionālajos konkursos izglītojamais var tikt atbrīvots no izglītības programmās paredzētajiem pārbaudījumiem (tehniskā ieskaite, mācību koncerts u.c., izņemot noslēguma eksāmenus 6. un 8.klasei)”, atbrīvot visus starptautisko un valsts mēroga online konkursu laureātus no pārcelšanas ieskaitēm un eksāmeniem.