Skolas vēsture

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola dibināta 1957.gada 7.augustā, bet mācību darbs skolā uzsākts 1958.gadā. Pirmos pamatus mācību darba organizācijā lika pirmais mūzikas skolas direktors Jānis Valdēns (1958 – 1962), kurš pats bija kordiriģents. Taustiņinstrumentu (akordeons, klavieres) nodaļa uzsāka darbu pirmie. Arī šobrīd klavierspēli apgūst vislielākais audzēkņu skaits.

Kordiriģents, arī pilsētas skolotāju kora diriģents Guntars Markevičs bija otrais mūzikas skolas direktors no 1962, - 1964. gadam. Tobrīd skolai bija jau plašākas telpas A.Pormaļa ielā, tādēļ mācīties varēja gan dienas, gan vakara nodaļā.

Pēc diviem gadiem par direktori kļūst Aurora Zakovica (1964 – 1969). Viņas darbības laikā tiek sagādāts bagātīgs mūzikas instrumentu klāsts, kuri kalpo vēl šodien.

Pianiste, mūzikas pedagoģe Maruta Apsolone (vēlāk Ikase, 1969 – 1973) bija nākamā skolas direktore. Šajā laikā Jēkabpils pilsētā nodibinājās sieviešu ansamblis un arī bērnu ansamblis, notika nodarbības solo dziedāšanā. Varētu teikt, ka ar šo darbu tika likti pamati kora nodaļai.

Marģera Dreimaņa (1973 – 1977) vadībā skolā pieaug audzēkņu skaits. Tiek atvērta čella klase (1974) un 1975. gadā arī kora klase. Šajā laika periodā bija liela skolotāju mainība, jo padomju laikā darbā norīkoja pēc valsts sadales komisijas rīkojuma. Mūzikas vidusskolu absolventi devās strādāt uz provinces mūzikas skolām, bet pēc obligāti paredzētajiem gadiem meklēja sev darbavietu tuvāk mājām. Pozitīvi jāvērtē muzikālās izglītības izaugsme, tātad arī Jēkabpils mūzikas skolas prestižs. Skolotāji bija jauni, idejām, ierosinājumiem bagāti, īsti pedagoģiskā darba entuziasti. Tāpēc arī šajā laikā daudzi skolas absolventi izvēlas turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās, vēlāk Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, Ļeņingradas un Viļņas konservatorijās. Tātad, apmācības līmenis bija ļoti labs, bet šodien jāsaprot arī fakts, ka tajā laikā mūzikas skolas galvenais darbības mērķis bija audzināt mūzikas mīļotājus.

No 1977.gada līdz 2014.gadam skolas direktore bija Leone Pauniņa. Absolvējusi Viļņas konservatoriju un kopš pirmajām darba dienām pierādījusi sevi kā saimniecisku, enerģisku vadītāju un spožām idejām bagātu cilvēku.

1989.gadā tiek atvērta mūzikas skolas Viesītes filiāle un 1995.gadā Aknīstes filiāle, nedaudz vēlāk tām pievienojas arī Sēlpils (1998).

Līdz ar jaunu vadītāju – jaunas tradīcijas. Izveidojās draudzīga sadarbība ar Roķišķu (Lietuva), Melles (Vācija), Lidas (Baltkrievija) mūzikas skolām. Par skaistu tradīciju kļuva koncerti mazajiem klausītājiem pirmsskolas iestādēs, skolās, baznīcās. 2004.gadā koši izskanēja komponista Viļņa Salaka autorkoncerts, kurā bez mūsu skolas solistiem piedalījās arī Salaspils mūzikas skolas koklētāju ansamblis.

Skolas vēsturē Īpaši nozīmīgs bija 2002.gads, kad skola pārgāja uz profesionālās izglītības programmu realizāciju un šajā gadā skolai tika piešķirts komponista Arvīda Žilinska (1905 – 1983) vārds, klātesot arī komponista dēlam Valtam Žilinskim ar ģimeni.

Skolai attīstoties, pieaugot audzēkņu skaitam un viņu profesionālajām iemaņām, par vienu no galvenajām prioritātēm tiek izvirzīta kolektīvā muzicēšana.

2001.gadā nodibinājās skolas kamerorķestris. Par diriģentu tika uzaicināts tobrīd Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku štāba orķestra diriģents Mārtiņš Bergs. Aktīvi darbojās un koncertēja trīs kori – Jēkabpilī (diriģentes Ārija Tumane, Māra Skudra), Viesītē (Nata Šimanauska) un Aknīstē (Agnese Ezera). Ar labiem panākumiem savulaik darbojās lauku kapela Triba, kuru vadīja skolotāja Silvija Slavika. Ar akordeonistu orķestri strādāja un audzēkņus iedvesmoja Zane Ludborža, vēlāk Silvija Bērziņa. Pūtēju orķestri un meiteņu instrumentālo ansambli koordinēja Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, Pūtēju orķestru virsdiriģents Latvijas Dziesmusvētkos Vilis Kokamegi. Ar senās mūzikas ansambli un flautu kvartetu strādāja flautas spēles skolotāja Smaida Ščerbicka. Saksofonu kvarteta jaunos censoņus mācīja klarnetes un saksofona spēles skolotājs  Jānis Briška.

Par tradīciju kļuvusi Starptautisko konkursu organizēšana, kuros žūrijas darbā piedalās arī komponista dēls Valts Žilinskis. Aicinot iepazīt A.Žilinska daiļradi, kopš 1999.gada tiek rīkots Starptautiskais A.Žilinska jauno vokālistu konkurss, bet  pirmais starptautiskais A.Žilinska jauno pianistu konkurss tika organizēts jau 1995.gadā. Par izcilu darbu un košām uzvarām Starptautiskos konkursos klavierspēles skolotāja Antra Korņejeva un viņas audzēknes Daniela Grugule un Kritiāna Podniece 2017.gada pavasarī saņēma Kultūras ministrijas apbalvojumu.

Notiek komponista atceres koncerti Lones KN un Jēkabpilī, sirsnīgas tikšanās ar komponista dēla Valta Žilinska ģimeni Saukas pagasta Lejas Arendzānos.

2015. gada 31. martā komponista 110 dzimšanas dienā Jēkabpils Tautas namā vērienīgs koncerts ar mūzikas skolas koru, solistu un kamerorķestra piedalīšanos. Jāatzīmē, ka par komponista piemiņas saglabāšanu, muzeja uzturēšanu Lejas Arendzānos rūpējas Saukas bibliotēkas vadītāja Velta Lāce.

No 2014. gada skolas direktore ir Smaida Ščerbicka, kura ir arī šīs skolas absolvente un kopš 1987.gada flautas spēles skolotāja.

Strādājot vienā solī ar skolotāju kolektīvu, manāmāka kļūst sadarbība ar Rēzeknes, Daugavpils, Rīgas J.Mediņa mūzikas vidusskolām, Pļaviņu mūzikas skolu, Jēkabpils mākslas skolu. Skolotāji un audzēkņi iesaistās karjeras nedēļas pasākumos un rit aktīva koncertdzīve.

Pavasarī un pilsētas svētkos Dārza svētki kopā ar pūšaminstrumentu nodaļas ansambļiem un pūtēju orķestri. Vasarā nometnes kamerorķestrim un korim. Tiek izveidota sagatavošanas klase Spārītes un sienāzīši. Skola sāk darbu skolvadības sistēmā E- klase. Neizsakāmi svarīgi, ja skolā atgriežas  jaunie skolotāji, kuri ir mūzikas skolas absolventi -  Olga Ridzevska un Ingus Grīnbergs.

Spilgti notikumi skolas vēsturē. Mūzikas skolas divām kolēģēm tiek piešķirts Jēkabpils goda pilsoņa nosaukums -  2015. gadā Annai Korņejevai, klavierspēles skolotājai un Jēkabpils Romas katoļu draudzes ērģelniecei un 2013. gadā Leonei Pauniņai, kura Jēkabpils mūzikas skolu ir vadījusi 37 gadus.  Otrs skaists notikums - Rīgas Latviešu biedrība un Brāļu Jurjānu biedrība pasniedz stipendijas konkursa Talants Latvijai laureātiem,  mūzikas skolu audzēkņiem no visas Latvijas. Arnolda Skrides piemiņas balvu 2000 eiro apmērā 2018. gada pavasarī saņēma Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, ar šo no jauna apliecinot, ka Skolā strādā ļoti profesionāls skolotāju kolektīvs un šeit top jaunie Latvijas mūziķi.

2017./2018.mācību gadā ar košiem koncertiem un pasākumiem Skola svinēja 60 gadu jubileju.

2018/2019.mācību gadā skolā strādā 31 skolotājs un zināšanas mūzikā un izvēlētā instrumenta spēli apgūst 308 bērni un jaunieši vecumā no 4 – 18 gadiem. Budžetā – 241, interešu izglītībā – 24, sagatavošanas klasē – 32 un sagatavošanas klasē 4 – 5 gadu jauniem bērniem Spārītes un sienāzīši – 11. Skolā mācību procesā iesaistījušās pūšaminstrumentu nodaļa, kora klase – vokālā mūzika, stīgu instrumentu nodaļa, taustiņinstrumentu nodaļa. Skolā ir iespēja dziedāt zēnu korī, 3. – 8.klašu meiteņu korī, spēlēt kamerorķestrī, pūtēju orķestrī, saksofonu kvartetā, sitaminstrumentu ansamblī un  dažādos kameransambļos. Aknīstes filiālē darbojas kora klase un no 2017./2018. mācību gada bērniem iespēja apgūt  arī klavierspēli.

Ieskats konkursu vēsturē:

2014./2015.m.g.

Konkursi Konkursu skaits Audzēkņu – dalībnieku skaits Fināls
Valsts konkursi

1 – pūšaminstrumentu, sitamintrumentu. spēle

9 2
Latvijas mēroga konkursi 4

8 + kamerorķestris (22)+

Vokālais ansamblis ’’Mēs paši’’ (6)
-----------
Starptautiskie konkursi 7 11 -----------
Citi konkursi 8 18 -----------

2015./2016.m.g.

Konkursi Konkursu skaits Audzēkņu – dalībnieku skaits Fināls
Valsts konkursi 1 –akordeona spēle 2 -----------
Latvijas mēroga konkursi 8

10 + zēnu koris (17)

-----------
Starptautiskie konkursi 8 11 -----------
Citi konkursi 8 22 -----------

2016./2017.m.g.

Konkursi Konkursu skaits Audzēkņu – dalībnieku skaits Fināls
Valsts konkursi

1-klavierspēle

1-dziedāšana (kora klase)

8

8

6

6

Latvijas mēroga konkursi 5 7+ saksofonu ansamblis (3)+ -----------
Starptautiskie konkursi 10 13+ 3.-8.kl.koris (38)+ saksofonu kvartets (4) -----------
Citi konkursi 9 23+ vijolnieku ansamblis (4) + akordeonistu ansamblis (4) -----------

2017./2018.m.g.

Konkursi Konkursu skaits Audzēkņu – dalībnieku skaits Fināls
Valsts konkursi 1 – stīgu instr. spēle 5 2
Latvijas mēroga konkursi 5 10 -----------
Starptautiskie konkursi 10 13 -----------
Citi konkursi 6 12 -----------