Dokumenti

Nosaukums Dokumenta fails
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017. - 2022. gadam Attistibas plans.pdf (22.5 Mb)
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums.pdf (266.3 Kb)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Skolas nolikums Skolas nolikums.pdf (117.25 kb)
Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu  Audz_uznemsanas not 2017.pdf (74.43 KB)
Nolikums par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu Nolikums_par_audz parcelsanu_atskaitisanu 2017.pdf (82 KB)
Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem Ieksh_kartibas_not_audz_2017.pdf (72.91 KB)
Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību lielos, vairāku dienu masu pasākumos Drosibas noteikumi vairaku dienu pasakumi 2017.pdf (76.1 KB)
Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību ekskursijās un pārgājienos Drosiba ekskursijas 2017.pdf (86.83 KB)
Kārtība, kādā skola uzskaita izglītojamo kavējumus, sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu Noteikumi_kavejumi 2017.pdf (52.18 KB)
Iekšējās kārtības, uzvedības noteikumi vecākiem un citām personām Ieksejie kartibas noteik.vecakiem un citam pers. 2017.pdf (68.8 KB)
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas darba kārtības noteikumi Darba kartibas noteikumi.pdf (242.14 KB)