Dokumenti

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politika.

Nosaukums

Dokumenta fails
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017. - 2022. gadam Attīstības plāns.pdf (22.5 Mb)
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums.pdf (266.3 Kb)
Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2019./2020. m.g. Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija.pdf (329 kb)

Iesniegumu veidlapas uzņemšanai mūzikas skolā

 

Iesniegumu veidlapas.doc (54.5 kb)

(iesniedzamas papīra formātā)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Skolas nolikums Skolas nolikums.pdf (253 kb)
Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu.pdf (181.65 kb)
Izglītojamo zināšnu un prasmju vērtēšanas kritēriji, izglītojamo pārcelšanas nākamajā klasē un izglītojamo atskaitīšanas kārtība Zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji_ pārcelšana nakāmajā klasē_atskaitīšanas kārtība.pdf (290.96 kb)
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.pdf (297.85 kb)
Kārtība, kādā skola uzskaita izglītojamo kavējumus, sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu Noteikumi_kavējumi.pdf (52.18 Kb)
Iekšējās kārtības, uzvedības noteikumi vecākiem un citām personām Iekšējās kārtības noteikumi vecākiem un citām personām.pdf (274.17 kb)
Izglītojamo drošības noteikumi Izglītojamo drošības noteikumi.pdf (368.3 kb)
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi.pdf (311.2 kb)

Mācību procesa organizēšanas kārtība Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā 2021./2022. mācību gadā

Mācību procesa organizēšanas kārtība.pdf (165 kb)