Dokumenti

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politika.

Nosaukums

Dokumenta fails
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017. - 2022. gadam Attīstības plāns.pdf (22.5 Mb)
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums.pdf (266.3 Kb)
Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2019./2020. m.g. Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija.pdf (329 kb)

Iesniegumu veidlapas uzņemšanai mūzikas skolā

 

Iesniegumu veidlapas.doc (54.5 kb)

(iesniedzamas papīra formātā)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Skolas nolikums Skolas nolikums.pdf (253 kb)
Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu.pdf (181.65 kb)
Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji.pdf
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.pdf (297.85 kb)
Kārtība, kādā skola uzskaita izglītojamo kavējumus, sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu Noteikumi_kavējumi.pdf (52.18 Kb)
Iekšējās kārtības, uzvedības noteikumi vecākiem un citām personām Iekšējās kārtības noteikumi vecākiem un citām personām.pdf (274.17 kb)
Izglītojamo drošības noteikumi

Izglītojamo drošības noteikumi.pdf (368.3 kb)

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi.pdf (311.2 kb)
Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā Kārtība.pdf (247 kb)