Par pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
28.04 2020

Par pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

Pēc 12.05.2020. izglītības process turpināms, ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.
Pamatojoties uz Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 21.04.2020. rīkojumu  Nr.16 izglītojamiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē pārcelšanas  ieskaites un eksāmeni tiks organizēti šādā kārtībā:

  1. Pārcelšanas eksāmens specialitātē (Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Sitaminstrumentu spēle, Kora klase) tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu specialitātes pedagogam. Eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  2. Ieskaite kolektīvajā muzicēšanā (pūtēju orķestris, lauku kapela, kamerorķestris, flautu ansamblis, saksofonu ansamblis, sitaminstrumentu ansamblis, akordeonistu ansamblis) tiek organizēta, izglītojamam iesūtot audioierakstā ieskaņotas orķestra/ansambļa partijas. Ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  3. Ieskaite kolektīvajā muzicēšanā klavieru ansambļiem tiek organizēta, izglītojamam iesūtot pedagogam, savas ansambļa partijas audioierakstu. Ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  4. Ieskaite vispārējās klavierēs (stīgu instr. sp., akordeona sp., pūšaminstr./sitaminstr. sp.) tiek organizēta, izglītojamam iesūtot pedagogam video vai audio ierakstu. Ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  5. Kora klasei pārcelšanas eksāmens solo dziedāšanā tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu savam pedagogam. Pārcelšanas eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  6. Kora klasei pārcelšanas eksāmens klavierēs tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu savam pedagogam. Pārcelšanas eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  7. Ieskaite ansamblī/korī tiek organizēta, izglītojamam iesūtot ansambļa/kora partijas video vai audio ierakstu (pēc iespējām) savam pedagogam. Ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
  8. Mūzikas teorētiskajos priekšmetos – mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas  literatūra pārbaudes darbs tiek organizēts attālināti, pedagogam izstrādājot pārbaudes darbu, nosūtot to izglītojamajam un nosakot konkrētu izpildes laiku. Pārbaudes darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.

    Noslēguma vērtējumu (semestra, gada) pedagogs izliek, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu – šī mācību gada vērtējumus.