Noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšana un vērtēšana
23.04 2021

Noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšana un vērtēšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 25.03.2021. Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – LNKC) sagatavoto informāciju izglītības iestādēm „Par 2020./2021. mācību gada noslēguma plānošanu”, 02.04.2021. LNKC noteiktajām vadlīnijām un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 20.04.2021. rīkojumu Nr.9

izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē noslēguma  ieskaites un eksāmeni tiks organizēti šādā kārtībā: 

1. notiks individuālas konsultācijas 6., 8.klases izglītojamiem, kuriem paredzēti noslēguma pārbaudījumi.

2. eksāmens specialitātē (klavierspēle, vijoles spēle, čella spēle, flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle) tiks organizēts klātienē, saskaņojot to ar vecākiem. Pirms eksāmena izglītojamam jāuzrāda pedagogam pēdējo 72 stundu laikā veikta Covid-19 testa analīžu rezultātu (negatīvs) izdruka.

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

3. ja vecāki nepiekrīt eksāmenam klātienē, eksāmens specialitātē (klavierspēle, vijoles spēle, čella spēle, flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle) tiks organizēts attālināti, izglītojamam iesūtot videoierakstu specialitātes pedagogam, kurš savukārt, pārsūtīs to uz skolas e-pastu: jekmuzskola@inbox.lv. 

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

4. noslēguma ieskaite kolektīvajā muzicēšanā (pūtēju orķestris, kamerorķestris, 3.-8.kl. koris, saksofonu ansamblis, lauku kapela) tiks organizēta, izglītojamam iesūtot kolektīva vadītājam orķestra/ansambļa/kora partijas audioierakstu. 

Noslēguma ieskaite tiks vērtēta 10 ballu sistēmā.

5. noslēguma ieskaite kolektīvajā muzicēšanā (klavieru pavadījums) klavierspēles izglītojamiem tiks organizēta, izglītojamam iesūtot videoierakstu savam pedagogam, kurš to pārsūtīs IP “Klavierspēle” vadītājai.

Noslēguma ieskaite tiks vērtēta 10 ballu sistēmā.

6. ieskaite vispārējās klavierēs (stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle) tiks organizēta, izglītojamam iesūtot videoierakstu vispārējo klavieru pedagogam, kurš to pārsūtīs IP “Klavierspēle” vadītājai.

Noslēguma ieskaite tiks vērtēta 10 ballu sistēmā.

7. kora klasei noslēguma eksāmens solo dziedāšanā tiks organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu – latviešu tautas dziesmu a capella un āriju (atbilstoši savām spējām) ar pavadījumu, latviešu komponista oriģināldziesmu vai tautasdziesmas apdari.

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

8. kora klasei noslēguma eksāmens diriģēšanā tiks organizēts, izglītojamam iesūtot pedagogam videoierakstus:

8.1. spēlēt no galvas divu kora dziesmu partitūras (latviešu tautas dziesmu a capella apdares), dziedāt abu kora dziesmu balsis;

8.2. diriģēt abas kora dziesmas;

8.3. stāstīt par komponistu, atbildēt uz jautājumiem.

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

9. kora klasei noslēguma eksāmens klavierēs tiks organizēts klātienē, saskaņojot to ar vecākiem. Pirms eksāmena izglītojamam jāuzrāda pedagogam pēdējo 72 stundu laikā veikta Covid-19 testa analīžu rezultātu (negatīvs) izdruka. 

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

10. ja vecāki nepiekrīt eksāmenam klātienē, kora klasei noslēguma eksāmens klavierēs tiks organizēts attālināti, izglītojamam iesūtot videoierakstu klavieru pedagogam, kurš savukārt, pārsūtīs to uz skolas e-pastu: jekmuzskola@inbox.lv. 

Noslēguma eksāmens tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.

11. Noslēguma eksāmeni visām izglītības programmām mūzikas teorētiskajos priekšmetos – solfedžo, mūzikas literatūrā tiks organizēti attālināti.

11.1. noslēguma eksāmens solfedžo tiks organizēts 2 daļās:

Rakstiskajā daļā (mācību stundas laikā) izglītojamais raksta vienu mažora un vienu minora gammu, atsevišķus intervālus un akordus, to atrisinājumus. Vienu teorijas jautājumu.

Mutiskajā daļā (Zoom platformā) izglītojamais dzied gammu, atsevišķus intervālus, akordus. Saklausa un pieraksta īsu melodisku frāzi vai teikumu. Klausās atsevišķus intervālus, akordus un nosaka tos. Melodisku diktātu (2 - 4 taktis) spēlē 4 reizes.

Eksāmens tiks vērtēts ar vienu kopīgu vērtējumu par rakstisko un mutisko daļu 10 ballu sistēmā.

11.2. noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā tiks organizēts 2 daļās (tēmu klausīšanās, mutiskā daļa):

Tēmu klausīšanās (mācību stundas laikā) - pēc dzirdes tiek atpazītas 10 tēmas no obligāto tēmu saraksta (darbs jāizpilda un jāiesūta 25 minūšu laikā).

Mutiskā daļa (Zoom platformā) - izglītojamais stāsta par vienu mūzikas laikmetu, par vienu komponistu. Prot paskaidrot jēdzienus, terminus, atbild uz eksāmena komisijas locekļu jautājumiem (plānotais laiks atbildei līdz 20 minūtēm, iepriekš saskaņotā laikā).

Eksāmens tiks vērtēts ar vienu kopīgu vērtējumu par tēmu klausīšanos un mutisko daļu 10 ballu sistēmā.