Par noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
28.04 2020

Par noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

Pamatojoties uz Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 21.04.2020. rīkojumu  Nr.15 izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē noslēguma  eksāmeni un ieskaites tiks organizēti šādā kārtībā:
1.    ja valstī pēc 12.05.2020. netiek atcelta ārkārtas situācija, noslēguma ieskaites un eksāmeni visās izglītības programmās (Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle; Sitaminstrumentu spēle; Vokālā mūzika – Kora klase) tiek organizēti attālināti. 

1.1.    Eksāmens specialitātē tiek organizēts, izglītojamam iesūtot video ierakstu specialitātes pedagogam, kurš savukārt, pārsūta to izglītības programmas vadītājam un izglītības iestādes vadītājam. Noslēguma eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.2.    Noslēguma ieskaite kolektīvajā muzicēšanā (pūtēju orķestris, kamerorķestris, koris, flautu ansamblis, saksofonu ansamblis, sitaminstrumentu ansamblis, akordeonistu ansamblis) tiek organizēta, izglītojamam iesūtot kolektīva vadītājam orķestra/ansambļa/kora partijas audioierakstu. Ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.3.    Klavierspēles izglītojamiem ieskaite kolektīvajā muzicēšanā – klavieru pavadījums jāiesūta audio ierakstā savam pedagogam. Noslēguma ieskaite tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.4.    Ieskaite vispārējās klavierēs (stīgu instr. sp., akordeona sp., pūšaminstr./sitaminsr. sp.) tiek organizēta, izglītojamam iesūtot videoierakstu vispārējo klavieru pedagogam. Ieskaite  tiek vērtēta ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.5.    Kora klasei noslēguma eksāmens solo dziedāšanā tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu – latviešu tautas dziesmu a capella un āriju (atbilstoši savām spējām) ar pavadījumu. Noslēguma eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.6.    Kora klasei noslēguma eksāmens diriģēšanā tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu - spēlēt no galvas divu kora dziesmu partitūras (latviešu tautas dziesmu a capella apdares); dziedāt no galvas abu kora dziesmu balsis; diriģēt vienu no kora dziesmām un nolasīt sagatavotu dzejoli. Noslēguma eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. 
1.7.    Kora klasei noslēguma eksāmens klavierēs tiek organizēts, izglītojamam iesūtot videoierakstu klavieru pedagogam. Noslēguma eksāmens tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.
1.8.    Noslēguma eksāmens visām izglītības programmām mūzikas teorētiskajos priekšmetos – solfedžo, mūzikas literatūrā tiek organizēts attālināti, pedagogam izstrādājot pārbaudes darbu, nosūtot to izglītojamajam un nosakot konkrētu izpildes laiku. Noslēguma pārbaudes darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”.

2.  ja valstī pēc 12.05.2020. tiek atcelta ārkārtas situācija, noslēguma eksāmenu specialitātē visās izglītības programmās (Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle, Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika – Kora klase) ir iespējams organizēt klātienē un ir pieļaujams samazināt izpildāmās programmas skaņdarbu skaitu. Iespējamais eksāmena norises laiks no 25.05.2020. līdz 12.06.2020., stingri ievērojot visus veselības aizsardzības un drošības pasākumus, t.sk. izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.
3. ja valstī pēc 12.05.2020. tiek atcelta ārkārtas situācija, tad pārējās noslēguma ieskaites un eksāmeni tiek organizēti attālināti.

    Noslēguma vērtējumu (semestra, gada) pedagogs izliek visos mācību priekšmetos, izņemot specialitāti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu – šī mācību gada vērtējumus.
    Specialitātē noslēguma vērtējums (semestra, gada) izliekams, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu – šī mācību gada vērtējumus, kā arī ņemot vērā vērtējumu “ieskaitīts” noslēguma pārbaudījumā.