Par mācību procesu no 2021.gada 7.aprīļa
07.04 2021

Par mācību procesu no 2021.gada 7.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija .noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021.gada 2.aprīļa Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktajām vadlīnijām, mācību process Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2021.gada 7.aprīļa tiek īstenots attālināti, izņemot klātienē:

1. nodarbības notiek ārtelpās (izvērtējot laikapstākļus, ievērojot divu metru fizisko distanci) izglītojamiem ne vairāk kā 10 personu grupās - 1.-2.klašu ansamblim, 3.-8.klašu meiteņu korim, zēnu ansamblim, saksofonu ansamblim, pūtēju orķestrim, kamerorķestrim, lauku kapelai, sagatavošanas klases grupai “Spārītes un sienāzīši”;

2. individuālās konsultācijas*  6. un 8.klases izglītojamiem, kuriem paredzēti noslēguma pārbaudījumi.

 

* Individuālās konsultācijas organizējamas atbilstoši noteiktajai kārtībai:

  • konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma;
  • konsultācija ilgst ne vairāk kā 40 minūtes;
  • konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;
  • mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot izglītojamie - pūšaminstrumentu spēles un dziedāšanas apguves procesā, ja izglītojamam pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs (analīžu rezultātu izdruka jāuzrāda pedagogam). Covid-19 testu var neveikt izglītojamie, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijuši inficēti ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem;
  • konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;
  • tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi;
  • telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas;
  • skola nodrošina, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom).